Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Putin si mylně vyložil Boží vůli, neposlechl zatím ani Bogorodicu.

Začátkem ledna 2022 viděl ruský prezident Vladimir Vladimirovič Putin kříž nad Ruskem zde. Nabyl přesvědčení, že mu Bůh dává znamení k boji. Proto vytáhl o měsíc později na Ukrajinu. Jak se však později ukázalo, Putin se mýlil. Bůh mu křížem nad Ruskem naopak naznačil, že svým válečným myšlením a skutky přivodí své zemi jen a jen útrapy a bolest.

Poselství Bogorodice

Aby Bůh napravil Putinovo mylné přesvědčení, vyslal posla. Vladimir je poctivým věřícím v pravoslavné církvi, která Matku Boží uctívá. V brzkých ranních hodinách dne 25. února 2022 se tedy prezidentu Putinovi v komnatách moskevského Kremlu zjevila Panna Maria (v Rusku zvaná Bogorodica) a kladla mu na srdce:

„Владимир Владимирович! Сегодня я с тобой и мы молюсь вместе. Дитя мое, помоги мне, молясь, чтобы сатана не победил. 
Его сила смерти, ненависти и страха охватила землю. Потому, чадо мое, возвратись 
к Богу и молитве, посту и отречению, за всех попираемых, бедных и безгласных в этом мире без Бога.
Дитя мое, если ты не вернешься к Богу и его заповедям, у тебя нет будущего. Вот почему он послал меня, 
чтобы провести тебя. Спасибо, что ты принял мое приглашение.“

Toho dne ve večerních hodinách tu samou výzvu zopakovala Panna Maria na své tiskové konferenci v bosenské Medžugorji. Prostřednictvím své mluvčí Marije Pavlovič-Lunetti sdělila lidstvu:

„Drahé děti! Jsem s vámi a modleme se společně. Děti moje, pomozte mi modlitbou, aby satan nezvítězil. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu zachvátila zemi.
Proto, děti moje, vraťte se k Bohu a modlitbě, půstu a zříkání, za všechny ty, kteří jsou pošlapaní, chudí a bez hlasu v tomto světě bez Boha. Děti moje, pokud se nevrátíte k Bohu a jeho přikázáním, nemáte budoucnost. Proto mě poslal, abych vás vedla. Děkuji vám, že jste přijali mé pozvání.“

Putin však výzvu Bogorodice neuposlechl!


Medžugorje

Výzva českých a moravských biskupů papeži

Naši biskupové vyzvali papeže Františka, aby na slavnost Zvěstování Páně zasvětil se všemi biskupy světa Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Papež sice tuto prosbu před několika lety samotnému Putinovi odmítl zde, ale české a moravské biskupy nyní poslechne.

A tak v 17.00 hod dne 25. března 2022 papež František tuto přelomovou událost provede. Všichni doufáme, že bude provedena přesně za podmínek, které Panna Maria stanovila ve Fatimě: zasvěcovat obě země budou oba papežové František i Benedikt XVI. a s nimi všichni biskupové světa. A samozřejmě velké množství kněží, řeholníků, věřících…

Možný zázračný dopad zasvěcení

Pokud Putin neposlechne opět, může se opakovat situace z II. světové války.

Bitva u Stalingradu, jak všichni víme, představovala zlom ve druhé světové válce. Od roku 1943 po posledním nezdařeném pokusu Němců o velkou letní ofenzívu u Kurska již Němci jen ustupovali až do konce války v květnu 1945. Při těchto osvobozovacích bojích docházelo k zázrakům. Velké potíže vyvstaly na cestě sovětských vojáků při osvobození staré německé pevnosti – Königsbergu (dnešní Kaliningrad původně založený Přemyslem Otakarem II). O tom, co se tehdy stalo, vyprávěl důstojník, který sám byl v centru boje o město:

„Наша армия была истощена, но силы у немцев еще были. ...Вдруг вижу командующего фронтом и с ним много офицеров... и священнослужителя с иконами. 
Многие шутили: «Смотрите, пап привезли, теперь помогут». Но командующий фронтом запретил шутить, приказал всем встать 
и снять шапки. Священники отслужили молебен и выдвинулись на передний край борьбы с иконой. Все недоуменно переглянулись: 
куда они идут? Напрямую пошли - всех бы перебили... Но на огонь пошли спокойно. 
И вдруг немецкий огонь прекратился. 
В это время был дан сигнал, и наша армия начала тотальную атаку на город-крепость с суши и моря. Как тогда единогласно 
говорили пленные, перед самой атакой русских в небе появилась Мадонна, которую увидела вся немецкая армия, и все немцы 
открыли огонь из своего оружия... В это время наша армия сломила сопротивление врага и завоевалa город. 
Во время явления Божией Матери немцы пали на колени, и многие из них поняли, Кто помогает русским. 

„Naše armáda byla vysílena, ale Němci měli sílu pořád. … Najednou vidím, že přijel velitel fronty a mnoho důstojníků s ním…, a duchovní s ikonami. Mnozí zažertovali: ‘Ejhle, přivezli popy, teď oni pomohou.` Ale velitel fronty zakázal žertovat, dal povel, aby se všichni postavili a sundali čepice. Kněží posloužili obřad-moleben a přemístili se k přední linii boje s ikonou. Všichni se nechápavě dívali: kam to jdou? Šli zpříma – všechny je zabijí … Ale oni šli klidně do ohně.
A pojednou palba z německé strany ustala. Tehdy byl dán signál a naše armáda začala celkový útok na město-pevnost ze země a z moře. Jak potom jednohlasně vyprávěli zajatci, těsně před samotným útokem Rusů se na nebi zjevila Madona, kterou viděla celá německá armáda a úplně všem Němcům vypověděly zbraně! Tehdy naše armáda zlomila odpor nepřítele a dobyla město. Během zjevení Matky Boží Němci padali na kolena a velmi mnoho z nich pochopilo, Kdo pomáhá Rusům.“

To samé se tedy může stát ruské armádě dnes na Ukrajině, jen v opačném gardu. Modlitba ubohých a trpících má totiž velikou moc!

Königsberg, dnešní Kaliningrad

 

Zpracoval dle zahraničních materiálů -jf- 

 

 

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *